Zakres usług:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego- zarówno porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych, oraz reprezentację w postępowaniach sądowych, w szczególności:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z wypadków komunikacyjnych
 • odzyskiwanie własności
 • zasiedzenie, uwłaszczenie
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenia
 • dochodzenie należności z tytułu niewywiązywanie się z umów
 • spadkowe, testamenty, zachowek
 • zastaw, hipoteka
 • porządkowanie ksiąg wieczystych
 • prawo lokalowe i prawo spółdzielcze

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwody i separacje
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka
Pomoc prawna w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, w szczególności:
 • pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona oskarżonych/obwinionych w postępowaniu sądowym
 • sporządzenie apelacji, kasacji oraz zażaleń
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym
 • sporządzanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a także prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu o ułaskawienie
Pomoc prawna w sprawach prawa administracyjnego:
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej  na wszystkich etapach postępowania, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie  odwołań od decyzji organów administracji publicznej, oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Kancelaria Adwokacka świadczy stałą, bądź doraźną obsługę prawną dla Firm i Spółek z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności
 • prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wpis do KRS
 • sporządzanie i opiniowania umów, statutów, regulaminów
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami rejestrowymi
 • dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowych i naprawczym